January 25, 2020, Saturday, 24

Stanisław Hozjusz

Z Lidzbark.org

Hozjusz Stanisław - (de. Stanislaus Hosius; *5.5.1504 w Krakowie, +5.8.1579 w Capranica koło Rzymu) Biskup warmiński, legat papieski, moderator Soboru Trydenckiego, kardynał. Doktor obojga praw, bakalaureat sztuk.

Stanisław Hozjusz

Hozjusz był synem Ulryka (de. Ulrich) i Anny von der Schlacke. W Krakowie zdobył bakalaureat sztuk. (Pisał epigramy i elegie.) Korespondował z Erazmem z Rotterdamu - jednak w kierunku antyprotestanckim. W Padwie i Bolonii zdobył tytuł doktora objga praw. Jednym z jego nauczycieli był puźniejszy papież Grzegorz XIII.


1538 został kanonikiem warmińskim. 1549 mianowany biskupem chełmińskim. Święcenia przyjął 16.3.1550. 1551 objął katedrę warmińską bez indygenatu pruskiego. Sformułował własne Credo (Confessio fidei catholicae christiana). 1559-1563 był legatem papieskim w Wiedniu, 1561-63 tymsamym na ostatniej sessji Soboru Trydenckiego. 1561 został kreowany na kardynała. Koresponował z jezuitą św. Piotrem Kanizjuszem (Petrus Canisius) i podobnie jak ten w cesarstwie rzymskim zadbał o przyjęcie ustaw soboru w Polsce. Na Warmii nastąpiło to podczas zwołanego przez Hozjusza synodu diecezjalnego 1565 w Lidzbarku. Tam też postanowiono utworzyć seminarium warmińskie w Braniewie pod opieką jezuitów. (Obecne seminarium duchowne w Olsztynie - podobnie jak polski konwikt w Rzymie - nosi jego imię.)

Dbał o oświatę: fundował szkoły i stypendia. Powiększył bibliotekę lidzbarskiego zamku o dzieła teologiczne. Był przeciwnikiem protestantyzmu. Po sekularyzacji diecezji Ryskiej uzyskał dla diecezji Warmińskiej egzempcje (podległość jedynie metropolii rzymskiej).

Ostanie lata życia spędził w Rzymie. Pochowany został w bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu.